2020, Cilt 7, Sayı 2
13 makale bulundu.
 • Devlete ve Özel Sektöre Bağlı Hastanelerde Çalışan Servis Sorumlu Hemşirelerinin İşe ve İnsana Yönelik Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi
       Elvan ERKAN1, Doç.Dr. Süheyla ABAAN2
 • Örgütsel Bağlılık: Çalışanların Kurumda Kalma ya da Kurumdan Ayrılma Kararının Bir Belirleyicisi
       Dr. Sergül DUYGULU, Doç.Dr. Süheyla ABAAN
 • Türkiye'de Hemşireler için Liderlik Uygulamaları Envanterinin Geçerlilik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
       Yard. Doç. Dr. Sergül DUYGULU1, Doç. Dr. Erdem KARABULUT2, Doç. Dr. Süheyla ABAAN1, Prof. Dr. Gülümser KUBLAY1
 • Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Yaşam Alışkanlıkları ve Çalışma Koşullarından Kaynaklı Sağlık Sorunlarının Değerlendirilmesi
       Arş.Gör.Dr. Makbule Tokur KESGİN1, Prof.Dr. Gülümser KUBLAY2
 • Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Ağrının Özellikleri ve Ağrıyı Etkileyen Faktörler
       Leyla ÖZDEMİR
 • Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakımı Algılama Düzeyleri ve Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi
       Aslı Sis ÇELİK1, Funda ÖZDEMİR2, Hatice DURMAZ1, Türkan PASİNLİOĞLU1
 • Hemşire İstihdamının Hasta ve Hemşire Sonuçları ile Organizasyonel Çıktılara Etkisi: Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsan Gücünü Planlama
       Emine TÜRKMEN
 • Çocuklarda Aydınlatılmış Onam
       Ayşe AY1, Sevil ÇINAR2, Handan BOZTEPE3
 • Pediatri Hemşirelerinin Empatik Eğilim, Duygusal Emek Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Gamze YILMAZ1, Gülbeyaz BARAN DURMAZ2
 • Vardiyalı ve Gündüz Çalışan Sağlık Çalışanlarında Uyku Kalitesi, Reaksiyon Zamanı, Stres ve İyilik Halinin Karşılaştırılması
       Gonca BUMİN1, İbrahim Yavuz TATLI2, Mustafa CEMALİ3, Sevgi KARA4, Gökçen AKYÜREK5
 • Hemşirelerin Mesleki Tatmin, Tükenmişlik ve Eşduyum Yorgunluğu Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
       Yağmur ÇOLAK YILMAZER1, Kadriye BULDUKOĞLU2
 • Hemşirelerin Flebit Risk Faktörlerine Yönelik Algıları
       Esra ERTUĞRUL1, Yıldız DENAT2
 • Kemoterapi Alan Pediatrik Onkoloji Hastalarında Oral Mukozit Yönetimi: Kanıt Temelli Uygulamaların Değerlendirilmesi
       Gizem ÇAKIR1, Naime ALTAY2, Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER3
 •