2015, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 030-043
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Küresel Isınma/ İklim Değişikliği Hakkındaki Bilgi ve Farkındalıklarının Belirlenmesi
Burcu KÜÇÜK BİÇER1, Songül ACAR VAİZOĞLU2
1Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Halk sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: küresel ısınma, iklim değişikliği, sera gazları

Amaç: Bu çalışmada bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin küresel ısınma/iklim değişikliği konusunda bazı bilgilerinin ve farkındalıklarının ve küresel ısınma/iklim değişikliği ile ilgili çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki epidemiyolojik araştırmada 183 öğrenciye (%65.6) ulaşılmıştır. Veri toplamak amacıyla 21 sorudan oluşan bir veri toplama formu gözlem altında uygulanmıştır. Veri girişi yapılandırılmış ve analizleri için “SPSS for Windows 20.0”paket programında ki-kare ve t-testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılanların yaşları 18-35 arasındadır, yaş ortalaması 21.35 ± 1.94'yıldır. Öğrencilerin %99.5'i küresel ısınma kavramı duymuşken, %24'ü sera etkisi kavramını duymadığını belirtmiştir. Öğrencilerinin % 68.5'i karbon dioksit, %13'ü metan, %14.1'i azotun sera gazı olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların %91.3'ü sera etkisi/küresel ısınma/iklim değişikliğini televizyondan, %79.2'si okuldan, %69.4'ü internetten duyduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin beşte biri (%22.4) küresel ısınma/iklim değişikliği konusunda ders aldığını, tamamı küresel ısınma/iklim değişikliği olduğunu düşündüğünü ifade etmiştir. Öğrencilerin %99.5'i küresel ısınma/iklim değişikliği insan sağlığını etkilediğini, %97.3'ü küresel ısınma/iklim değişikliği gelecekte yaşam kalitesini düşüreceğini düşündüğünü ifade etmiştir. Katılımcıların %62.3'ü iklim değişikliğinden korktuğunu belirtmiştir. Sağlık etkisinin olduğunu belirten katılımcıların %73'ü iklim değişikliğinin kansere, %51.4'ü solunum sistemi hastalıklarına neden olduğunu, %12.2'si ise sağlık etkilerini bilmediğini belirtmiştir.

Sonuç: Araştırmada, üniversite öğrencileri olmalarına rağmen hemşirelik öğrencilerinin küresel ısınma/iklim değişikliği hakkında bilgi ve farkındalık düzeylerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Küresel ısınma ve olası sağlık etkilerine yönelik bir afiş hazırlanmış ve bölüme asılmıştır. Küresel ısınma/iklim değişikliği konularında duyarlılığı artırmak amacıyla üniversitelerde programların hazırlanması, konuya yönelik etkinliklerin düzenlenmesi önemlidir.