2019, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-019
Meme Kanseri Kadercilik Algısının Ebe ve Hemşirelerin Meme Kanseri Sağlık İnançlarına Etkisi
Hülya Kulakçı Altıntaş1, Gülbahar Korkmaz Aslan2
1Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Zonguldak, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Denizli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ebe, hemşire, kadercilik algısı, meme kanseri, sağlık inançları

Amaç: Bu çalışma, meme kanseri kadercilik algısının ve diğer faktörlerin ebe ve hemşirelerin meme kanseri sağlık inançları üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel-ilişkisel çalışma, Zonguldak İl Merkezindeki kamu hastanelerinde çalışan 327 ebe ve hemşireyle gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında Bilgi Formu, Powe Kadercilik Envanteri ve Champion Sağlık İnanç Modeli Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde sayısal ve yüzdelik değerler, Mann Whitney-U testi, Kruskal-Wallis testi, Spearman korelasyon analizi ve Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi kullanıldı.

Bulgular: Ebe ve hemşirelerin ciddiyet, sağlık motivasyonu, kendi kendine meme muayenesi yarar ve kendi kendine meme muayenesi öz etkililik algıları orta düzeyde, duyarlılık, kendi kendine meme muayenesi engel ve meme kanseri kadercilik algıları düşük düzeyde bulundu. Ayrıca, meme kanseri kadercilik algısı ile kendi kendine meme muayenesi yarar algısı arasında negatif ve zayıf bir ilişki olduğu belirlendi (r = -.151, p = .006).

Sonuç: Ebe ve hemşirelerin sağlık inançlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi, meme kanseri farkındalığını arttırmak için önemlidir.