2019, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-043
Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları
Semiha Aydın Özkan1, Türkan Karaca2, Dilek Bilgiç3
1Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ebelik öğrencileri, gebelikte şiddet, mesleki rol, tutum

Amaç: Bu çalışma ebelik öğrencilerinin gebelikte şiddete yönelik mesleki rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, 105 ebelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirelerin Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde non-parametrik testler kullanılmıştır.

Bulgular: Ebelik öğrencilerinin yaş ortalaması 21.59 ± 1.43 (min: 20 - maks: 23)’dür. Öğrencilerin gebelikte şiddete yönelik mesleki rollerine ilişkin tutumlarının olumlu yönde olduğu ve mesleki rollerinde çağdaş yaklaşımları kullandıkları (29.27±7.36) saptanmıştır. Öğrencilerin sınıfı, yaş grubu, yaşadığı bölge ve gebelikte şiddete yönelik eğitim alma durumu ile şiddette mesleki rollerine ilişkin tutum medyan puanları arasında anlamlı fark elde edilmiştir (p<0.05).

Sonuç: Ebelik öğrencilerinin gebelikte uygulanan şiddete mesleki rollerine ilişkin tutumlarının olumlu yönde, geleneksellikten uzak olduğu ve mesleki rollerinde çağdaş yaklaşımları kullandıkları saptanmıştır. Ebelik öğrencilerinin şiddet gören gebeye yönelik destekleyici tutum ve yaklaşım sergilediği saptanmıştır. Ebelik öğrencilerinin gebelikte şiddet konusunda tutumlarının ortaya çıkarılması ile elde edilecek sonuçlar doğrultusunda müfredat programında ayrı bir teorik ders olarak konuya yer verilmesi önerilebilir.