2020, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 104-112
Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Algısı ve Mesleki Değerlere Bağlılık Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Sibel PEKSOY1, Sevil ŞAHİN2, İlknur DEMİRHAN3, Sena KAPLAN4
1Arş. Gör. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Doç. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Arş. Gör. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Doç. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik öğrencileri, mesleki değerler, profesyonellik

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinde profesyonellik algısı ve mesleki değerlere bağlılık arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, 278 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri; veri toplama formu, Hemşirelerin Mesleki Değerleri Ölçeği-Revize (HMDÖ-R) ve Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (MPTE) ile toplanmıştır. İstatistiksel analizde; Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis testi ve Spearman’s korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortancası 20 (18-35)’dir. Öğrencilerin hemşireliği profesyonel bir meslek olarak algılaması, mezun olduktan sonra hemşirelik yapmayı düşünmesi, dördüncü sınıf hemşirelik öğrencisi olması, akademik kariyer ve mesleki örgütlere üye olmayı planlaması durumunda MPTE toplam puan ortancasının arttığı belirlenmiştir (p<0.05). Bununla birlikte hemşireliğe yönelik özel ilgi alanı olanlarda ve kadın öğrencilerde HMDÖ-R ve MPTE toplam puan ortancalarının yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Korelasyon analizine göre; HMDÖ-R ve MPTE toplam puanları arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Çalışmada profesyonelliği benimseyen hemşirelik öğrencilerinin mesleki değerlerine de bağlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlılık hemşirelik mesleğine yönelik özel ilgi alanı bulunan öğrencilerde dikkat çekmektedir.