2020, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 122-129
Hemodiyaliz Hastalarında Konfor Düzeyinin İncelenmesi
Gülay TURGAY1, Çiğdem ÖZDEMİR ELER2, Şeyda ÖKDEM3, Ebru AKGÜN ÇITAK4
1Dr. Öğr. Üyesi Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ankara, Türkiye
2Öğr. Gör. Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ankara, Türkiye
3Dr. Öğr. Üyesi Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ankara, Türkiye
4Doç. Dr. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, konfor, son dönem böbrek yetmezliği

Amaç: Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda konfor düzeyinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırma, Ekim-Aralık 2018 tarihleri arasında, hemodiyaliz tedavisi alan 262 hasta ile yapılmıştır. Veriler “Hasta Tanıtım Formu” ve “Hemodiyaliz Konfor Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 25 programı kullanılarak; sayı, yüzde ve frekans dağılımları ile değerlendirilmiştir. Analizlerde bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeğin iç tutarlığını değerlendirmek için Cronbach alfa katsayısı 0.75 olarak bulunmuştur. Çalışmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %59.5’i erkek, %30.5’i 40-59 yaş aralığında (x̄=60.7±14.48, min:18-max:92), %37’si emekli, %70.2’sinin gelir durumu orta düzeydedir. Hastaların %77.5‘inin haftada 3 seans diyaliz tedavisi aldığı, %65.6‘sının vasküler giriş yolunun arteriovenöz fistül olduğu saptanmıştır. Hastaların Hemodiyaliz Konfor Ölçeği üstesinden gelme alt boyutu puan ortalaması 16.01±4.81, rahatlama alt boyutu puan ortalaması 9.16±3.70 ve ölçek puan ortalaması 25.18±7.03 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Hemodiyaliz hastalarının konfor düzeyinin orta olduğu saptanmıştır.