2020, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 167-174
Pediatri Hemşirelerinin Duygu Gereksinimleri ile Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Hilal KURT SEZER1, Emine GEÇKİL2
1Öğr. Gör. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı, Karatay, Konya, Türkiye
2Prof. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Duygular, hemşireler, pediatri, maneviyat

Amaç: Çalışmada pediatri hemşirelerinin duygu gereksinimleri ile maneviyat ve manevi bakım hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemi Konya il merkezinde çalışan 280 pediatri hemşiresinden oluşmuştur. Veriler Sosyodemografik Bilgi Formu, Duygu Gereksinimi Ölçeği, Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler ortalama, standart sapma, yüzdelik, çoklu regresyon, pearson korelasyon ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Hemşirelerin %80'i kadın, %58,2'si evli ve %61,7'si lisans mezunudur. Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği madde puan ortalaması 3,69±0,67 ve Duygu Gereksinimi Ölçeği toplam puan ortalaması 16,16±19,15’dır. Duygu Gereksinimi Ölçeği toplam puan ortalaması incelendiğinde duygusal olaylara olumlu yaklaştığını ifade eden (p<0,001), çocuk ve ailelerin manevi bakım gereksinimleri olduğunu düşünen (p<0,05), deneyimi 5 yıldan fazla olan (p<0,05), kadın olan (p<0,05) ve lisansüstü eğitim yapmış olan (p<0,05) hemşirelerin puanları diğerlerinden anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin iki ölçek puanları arasında pozitif yönde orta kuvvette anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05).

Sonuç: Özellikle bekar ve erkek, çocuğu olmayan, mesleğe yeni başlayan hemşireler başta olmak üzere tüm pediatri hemşirelerine çocuk ve ailelerinin manevi ve duygusal gereksinimlerini karşılayacak bilgi ve beceri kazandırılması önerilebilir.