2010, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 072-078
Sosyoekonomik Olarak Risk Altında Bulunan Çocuklara Yönelik Erken Müdahale Programları ve Akademik Başarı İlişkisi
Arş. Gör. Zeynep ERDİL
Hacettepe Üniversitesi SBF, Çocuk Gelişimi
Anahtar Sözcükler: Erken müdahale, sosyoekonomik yetersizlikler, akademik başarı

Sosyoekonomik yetersizliklere bağlı olarak akranlarına göre gelişimsel gecikmeler yaşayan çocukların yetersiz oldukları alanlar, çoğunlukla ilköğretimden yararlanmaya başladıklarında akademik başarısızlık ile kendini göstermektedir. Erken müdahale hizmetleri, sosyoekonomik açıdan risk altında bulunan çocuklar için önleyici hizmetler sunmaktadır. Akademik başarı ile sosyoekonomik düzey arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalardan elde edilen sonuçların çoğu, akademik yetersizliklerin kaynağının çoğunlukla sosyoekonomik yetersizlikler olduğunu göstermektedir. Risk altındaki çocuklar düşünüldüğünde, nitelikli bir bakımın ve sistematik olarak doğrudan çocuğa ya da ebeveynlere yönelik olarak uygulanan müdahale programlarının çocukların akademik başarıları üzerinde önemli etkileri olduğu bulunmuştur. Erken dönemde sağlanan uygun deneyimler ile gelecekte ortaya çıkabilecek akademik güçlüklerin ve gelişimsel yetersizliklerin önüne geçilebilmektedir. Bu nedenle, özellikle sosyoekonomik açıdan risk altında olan çocuklara ve ailelerine yaşamın ilk yıllarında sağlanan destek hizmetlerin ya da müdahale programlarının uzun dönemde olumlu sonuçlar yaratacağı düşünülmektedir. Bu makalede, sosyoekonomik yetersizlikler ve akademik başarı arasındaki ilişki alanyazında yer alan çalışmalar eşliğinde ele alınmıştır.