2019, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 020-027
Sivas İlinde Annelerin Emzirmeyi Sonlandırmak İçin Kullanılan Geleneksel Yöntemleri Bilme ve Kullanma Durumlarının İncelenmesi
İlknur Yıldız1, Zehra Gölbaşı2
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Breastfeeding, cultural characteristics, weaning
Özet
Amaç: Bu çalışma, emzirme deneyimi olan annelerin emzirmeyi sonlandırma sürecinde kullanılan geleneksel yöntemleri duyma ve kullanma durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, Sivas il merkezinde bulunan üç aile sağlığı merkezinde yürütülmüştür. 241 anne araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler, “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Emzirmeyi Sonlandırma Yöntemlerini Belirleme Formu” ile toplanmış, sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 36.02±8.07 olup, %48.1’i ilkokul mezunu, %93.4’ü çalışmamakta ve %89.6’sı il merkezinde yaşamaktadır. Emzirmeyi sonlandırma sürecinde kullanılan yöntemler arasında en fazla bilinen yöntemlerin memelere salça sürmek (%72.2), biber sürmek (%64.3) ve emzik kullanmak (%50.6) olduğu belirlenmiştir. Annelerin emzirmeyi sonlandırma sürecinde kullandıkları yöntemlerde ise ilk üç sırada biberon kullanmak (%44.4), meyve suyu vererek oyalamak (%39.8), emzik kullanmak (%38.6) gibi yöntemler yer aldığı bulunmuştur.

Sonuç: Emzirmeyi sonlandırma sürecinde anneleri duydukları ve kullandıkları yöntemlerin “memenin görüntüsünü ve tadını olumsuz etkileyecek bazı maddeler kullanarak çocuğun memeden uzaklaştırılması”, “çocuğun biberon ve emzik gibi meme yerine geçecek araçlarla ya da bazı besinlerle oyalanması” ve “çocuktan uzaklaşma” başlıkları altında toplandığı görülmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet