2019, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 028-035
Postpartum Birinci Ayda Depresyon ve Emzirme Özyeterliliği Arasındaki İlişki
Semiha Aydın Özkan1, Ayşe Merve Bozkurt2, Büşra Korkmaz3, Gizem Yılmaz4, Didem Şimşek Küçükkelepce5
1Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye
3Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye
4Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye
5Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Depresyon, doğum, emzirme, postpartum dönem
Özet
Amaç: Bu araştırma, vajinal doğum yapan kadınlarda, doğum sonrası birinci ayda depresyon ve emzirme öz yeterlilik arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı ilişki arayıcı tipte bir çalışmadır. Örneklemini postpartum 1.ayda lohusa izlemi ve yeni doğan aşısı için ASM’ye başvuran, 18 yaş üstü, gebelik öncesi ve gebelik döneminde psikiyatrik hastalığı olmayan, vajinal doğum yapan 218 kadın oluşturdu. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik bilgi formu, Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon (EDSDÖ) ve Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği(EÖYÖ) kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi, bağımsız gruplarda t testi, Postpartum depresyon ve emzirme öz yeterlilik arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon testi uygulandı.

Bulgular: Araştırmaya katılmayı kabul eden kadınların yaş ortalaması 27.38±4.49’dur. Emzirme Öz-Yeterlilik puan ortalaması 47.80±6.62 (min=33, max=62), Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon puan ortalaması ise 14.94±3.31 (min=3, max=20) olarak bulundu. Araştırmamızda elde edilen bulgulara göre EÖYÖ ile EDSDÖ puan ortalamaları arasında negatif yönde yüksek düzeyde istatistiksel anlamlı ilişki saptandı (r=-.680, p<0.001).

Sonuç: Araştırma sonucunda depresyon puanının yüksek olduğu kadınlarda emzirme öz yeterlilik puanının düşük olduğu saptandı. Doğum sonrası dönemde aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin, kadınlarda depresyonun erken dönemde tespit edilip çözümüne destek sağlayarak, kadının emzirme öz yeterliliğini desteklemesi önerilir.

  • Başa Dön
  • Özet